سرمایه روان شناختی چیست؟
225 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2013 9:42:00 AM
موضوع: مدیریت

امروزه پس ­از سرمایه انسانی،اجتماعی و اقتصادی،سرمایه روان‌شناختی را می­توان به­ عنوان­ یک­ دیدگاه جدید تئوری سازمانی در نظر گرفت؛دیدگاهی ­که مزیت­ رقابتی را فقط درداشتن منابع­ کمیاب،داشتن­ حق­ انحصاری و داشتن کارکنانی با مهارت ها و روابط اجتماعی بالا نمی بیند بلکه درداشتن کارکنانی با ظرفیت های روان شناختی مثبت وبرتر،می داند.

"سرمایه ­روانشناختی"[1]ظهور جنبش تقویت و توسعه ­مثبت­ گرایی ­درسازمان و محیط کار است که درآن محققان رفتار سازمانی بجای مدیریت و کنترل رفتارهای غلط و اشتباه کارکنان،می­ کوشندتابرنقاط­ قوت ومثبت افراد در محیط­ های کاری تمرکزکنند،به گونه ای که کارکنان با داشتن روابط سازمانی،می ­توانند دارای مؤلفه هایی از قبیل: امیدواری [2] ، تاب آوری [3]  ،  خوش بینی [4]  و خود کارآمدی [5]  باشند و در همان محدوده زمانی و با همان امکانات در محیط کار به موفقیت های بالاتری دست یابند.

نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت‌گرا حاکی از آن است که این مؤلفه هادر کنار هم، عاملی را با عنوان سرمایه روان‌شناختی شکیل می دهند.

[1]. psychological capital

[2]. hope

[3]. resiliency

[4]. optimism

[5]. self-efficacy