تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 4 
 
 
 
17.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
0.00 
سطح 1 
 
 
 
0.00 
فوق لیسانس 
 
مدیریت تحول 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم 
18.00 
دکترا 
 
مدیریت رفتاری 
موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی ره قم 
 
لیسانس 
 
مدیریت و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
0.00 
لیسانس 
 
تربیت معلم مفاهیم و ترجمه قران 
موسسه قرانی سازمان تبلیغات اسلامی قم 
20.00