تأثیر علوم عقلی در اجتهاد فقهی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علوم عقلی از قبیل منطق، اصول فقه،کلام و فلسفه در راستای استنباط فقهی به مدد فقیه می آیند و او را قادر می سازند که بتواند مسیره صحیح اندیشه ورزی در کنکاش فقهی را تشخیص دهد.