بررسی تأثیر نظام شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی بر ارتقای سلامت اداری
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه نظارت و بازرسی ناجا(بهار1393)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق این مطلب ثابت می شود که تأثیرنظام شناسایی وگزینش نیروها بر ارتقای سلامت بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا شناسایی و گزینش نیروها به منظور اطمینان سازمان از وجود شرایط لازم شخصیتی و شغلی در فردی است که قرار است استخدام شود. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نظام شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی بر سلامت اداری است. با توجه به این هدف، تحقیق کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله به طور عمده الزاماتی که بر عهده گزینش گران است و باید در رابطه با شناسایی و گزینش داوطلبان تصدی شغل، مراعت کنند، تبیین می گردد؛ به علاوه معیارهایی که افراد داوطلب باید واجد آن باشند تا در مسیر انتصاب و پیشرفت شغلی قرار گیرند و لحاظ آن معیارها به ارتقای سلامت اداری منجر می شود در سه بعد معیارهای اعتقادی، ارزشی و تخصصی بررسی و تبیین می گردد.