ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد اسلامی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سازمان های امروزی،نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ، به عنوان راهکاری موثر در جهت بهبود مستمر «مدیریت منابع انسانی»، مطرح است . با بکارگیری صحیح این راهکار، نه تنها اهداف،مأموریت و رسالت سازمان محقق خواهد شد ، بلکه منافع کارکنان و به دنبال آن جامعه نیز تأمین می گردد. به این ترتیب،نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ، راهکاری را به دست سازمان می دهد که ازطریق آن،اعضای سازمان از میزان اثر بخشی و کارایی وظایف خود، آگاهی یافته،درجهت ارتقای عملکرد خویش تلاش خواهند نمود ؛ این مقصود،زمانی حاصل می شود که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان براساس اصول،اهداف و معیارهایی شکل گرفته باشد و با آن بتوان عملکرد کارکنان را ارزیابی کرد.