بیوریتم و نقش آن در سازمان
38 بازدید
محل ارائه: موسسه آ.پ امام خمینی
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معنای اصلی بیوریتم "ریتم حیات" است و در واژه نامه آکسفورد بیوریتم هر الگوی مکرری از فعالیتهای فیزیکی، احساسی و ادراکی است که به اعتقاد برخی بر رفتار انسان تأثیرگذار می باشد. بر اساس اصول بیوریتم زندگی هر انسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ مرتباً در سه سیکل خاص سپری می گردد. این سیکلها مانند منحنی های سینوسی دارای فازهای مثبت و منفی هستند و در بدن هر فرد طبق ساعت درونی و بیولوژیکی عمل می کنند. نقطه شروع همه آن ها روز تولد فرد است. سیکل فعالیتهای جسمی هر 23 روز یک بار، سیکل حسی یا عاطفی هر 28 روز یک بار و سیکل فکری هر 33 روز یک بار تکرار می شود. نقطه بحرانی دقیقاً در مرز صفر و مرحله گذر از ناحیه مثبت به منفی یا بالعکس واقع شده است. کاربردهای این دانش نوین را می توان در سطوح مختلفی مانند سطح مدیریت، کارمندان، کارگران و غیره مورد بررسی قرار داد.