هدف گذاری در سیره پیامبر اعظم
35 بازدید
محل ارائه: موسسه آ.پ امام خمینی ره
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از ویژگی های برجسته پیامبر اعظم (ص ) در مساءله برنامه ریزی ، هدف گذاری دقـیق بود. روزمرّگی و باری به هر جهت کار کردن در روش و منش رفتاری آن بزرگوار راه نداشت و هنگامی که هدف خاصی با دقت انتخاب می شد، از پرداختن به امور حاشیه ای کـه تـحـقـق هـدف مـزبـور را تحت الشعاع قرار دهد و یا آن را با تاءخیر مواجه سازد به شدت پرهیز می کرد. به عنوان مثال ، در صلح حدیبیه ، هدف اصلی مورد نظر آن حضرت تـاءثـیـرگـذاری بـر روحـیـّه قـریـش بـدون درگـیـری نـظـامـی بـود. بـه هـمـیـن دلیـل ، تـمـام تـمـهـیدات و مقدمات لازم را متناسب با این هدفگذاری فراهم ساخت و تحت هیچ شرایطی اجازه بروز درگیری را نداد و هدف اصلی را با جدیت و قاطعیت تمام تعقیب نمود تـا سـرانـجـام صـلح حـدیـبـیـه بـا شـرایـطـی کـه مـورد نـظـر مـبـارکـش بـود، بـرقرار شد.