استخراج مدخل های رفتار سازمانی
37 بازدید
محل ارائه: پژوهشگاه باقر العلوم ع
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه تمام مدخل های رفتار سازمانی با مراجعه به منابع مرجع استخراج گردید