اخلاق حرفه ای و ارزشی در سازمان
36 بازدید
محل ارائه: موسسه آ.پ امام خمینی ره
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهمترین متغیر در سازمان اخلاق حرفه ای و ارزشی است. سازمان در میل به موفقیت خود و برای پاسخگو بودن، راه های فراوانی داردو از طرفی با بیراهه ، چاله و چاه های زیادی نیز مواجه است.