تغییر در رویه استخدام کارکنان/ ترجمه فصل هشتم کتاب مدیریت رفتارسازمانی/ جنیفر ام. جرج و گِرِد آر.جونز
49 بازدید
محل ارائه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
مقطع: دکترا
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روابط بین کارکنان و یک سازمان ، یک روابط مبادله ای است که تجسم آن به صورت قراردادهای روانی کارکنان است.ارزیابی عملکرد دقیق بخاطر تکمیل قراردادهای روانی و یک انگیزه نیروی کاری ضرورت دارد. پرداخت و فرصتهای شغلی دو نتیجه مهم در روابط مبادله ای بین کارکنان و سازمان هستند و برای ایجاد انگیزه مهم شمرده می شوند.در این فصل ما نکات عمده زیر را ایجاد کردیم: 1- یک قرارداد روانی ،ادراک کارمند می باشد از روابط مبادله ای او با یک سازمان ، نتایجی که سازمان متعهد شده آن را برای کارمند براورده سازد و همکاری هایی که کارکنان ملزم شده اند با سازمان داشته باشند.عوامل تعیین کننده قراردادهای روانی شامل ارتباطات مستقیم،مشاهدات و اسناد مکتوب می باشد. دو نوع عمده از قراردادهای روانی عبارتند از قراردادهای تعاملی و قرادادهای ارتباطی. 2- اهداف ارزیابی عملکرد شامل این موارد می باشد:تقویت سطح بالایی از انگیزه و عملکرد وارائه اطلاعات دقیق به منظور استفاده در تصمیم گیری مدیریتی. ارزیابی عملکرد بر ارزیابی صفات، رفتارها و نتایج تمرکز دارد. این ارزیابی عملکرد می تواند رسمی و غیر رسمی باشد و بر سنجش عینی و ذهنی تکیه دارد.اغلب سرپرستان، عملکرد زیردستانشان را ارزیابی می کنند. 3- پرداخت نتیجه مهمی برای بیشتر کارکنان است.نظریه انگیزه و یادگیری پیشنهاد می دهند که پرداخت باید مبتنی بر عملکرد باشد. 4- هنگامی که عملکرد افراد به درستی ارزیابی گردد، حداکثر انگیزه ازطریق ایجاد پرداخت بر مبنای عملکرد فردی بدست می آید.هنگامی که کارکنان به هم وابستگی بالایی دارند، سطوح فردی عملکرد را نمی توان به درستی ارزیابی کرد. 5- پرداخت استحقاقی در شکل بنهای نقدی به طور عام، بر افزایش در پرداخت برتری دارد، چرا که حقوق سطح چندگانه ای دارد که با لحاظ عملکرد دقیق تعیین می شود.اصول اخلاقی تفاضلی پرداخت و ارزش قابل مقایسه ، موضوعات مهمی هستند که مدیران حین استفاده از پرداخت به عنوان ابزار انگیزشی و تلاش برای توزیع منصفانه پرداخت در سازمان با آنها مواجه می شوند.