سرمایه انسانی در سازمان
34 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مقطع: دکترا
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی